ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
231  
ชื่อ
ยื่นใบลากิจซึ่งระบุเหตุผลในการลากิจต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกที่กลับมาทำงานโดยทันที  
ชื่อพนักงาน
 
เริ่มจากวันที่
0000-00-00  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
-  
เวลา
-  
ประเภทการลา
 
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-09-15 07:21:10  
ถูกสร้าง
2016-09-15 07:21:10  
ถูกแก้ไข
2016-09-15 07:21:10  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู