ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
229  
ชื่อ
ลาป่วยเกินจำนวนวันที่กำหนด วันที่เกินก็จะตัดไปเป็น unpaid sick leave  
ชื่อพนักงาน
 
เริ่มจากวันที่
0000-00-00  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
-  
เวลา
-  
ประเภทการลา
 
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-09-11 22:46:15  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-09-19 08:28:00  
ถูกสร้าง
2016-09-11 22:46:15  
ถูกแก้ไข
2016-09-19 08:28:00  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู