ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
187  
ชื่อ
ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-08-03  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
3 ชั่วโมง 30 นาที  
เวลา
14:30:00 - 18:00:00  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-24 15:16:33  
ผู้บริหาร
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-24 15:16:39  
ถูกสร้าง
2016-08-24 15:15:58  
ถูกแก้ไข
2016-08-24 15:16:39  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู