ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
184  
ชื่อ
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จำนวนครั้งที่กำหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ชื่อพนักงาน
กรฉัตร จำรูญ  
เริ่มจากวันที่
2016-08-03  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
5 ชั่วโมง  
เวลา
13:00:00 - 18:00:00  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-08-24 13:50:40  
ถูกแก้ไข
2016-08-24 13:50:40  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู