ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
171  
ชื่อ
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-08-31  
ถึงวันที่
2016-08-31  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-13 18:38:39  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-13 18:40:56  
ถูกสร้าง
2016-08-13 18:36:35  
ถูกแก้ไข
2016-08-13 18:40:56  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู