ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
168  
ชื่อ
ลากิจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  
ชื่อพนักงาน
ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  
เริ่มจากวันที่
2016-08-22  
ถึงวันที่
2016-08-22  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-08-13 18:19:50  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
2016-08-13 18:20:45  
ถูกสร้าง
2016-08-11 17:32:53  
ถูกแก้ไข
2016-08-13 18:20:45  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู