ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
 
ชื่อ
 
ชื่อพนักงาน
 
เริ่มจากวันที่
 
ถึงวันที่
 
จำนวนวัน
-  
เวลา
-  
ประเภทการลา
 
สถานะ
 
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
 
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
 
ถูกสร้าง
 
ถูกแก้ไข
 


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู