ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
145  
ชื่อ
รายงานการลาแล้วให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือรับการเตรียมพลตามวัน เวลา ใน หมายเรียกนั้น  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-07-03  
ถึงวันที่
2016-07-03  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
 
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-07-21 23:07:29  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-07-21 23:31:29  
ถูกแก้ไข
2016-07-30 14:29:27  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู