ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
122  
ชื่อ
ขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอำนาจตามข้อ ๒๙ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธัฮัจย์  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-05-09  
ถึงวันที่
2016-05-10  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ขาดงาน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-16 14:28:15  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-16 14:27:13  
ถูกแก้ไข
2016-05-16 14:28:15  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู