ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
121  
ชื่อ
เป็นการใช้สิทธิการลาตามที่ได้รับสิทธิจากองค์กร ตามโควตาที่ได้รับตามจำนวนอายุงาน  
ชื่อพนักงาน
พัสดุ เย็นสุข  
เริ่มจากวันที่
2016-05-04  
ถึงวันที่
2016-05-04  
จำนวนวัน
1 วัน  
เวลา
-  
ประเภทการลา
ลาโดยไม่รับเงินเดือน  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
Created from Absent Report  
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
 
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-05-16 14:05:05  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-05-16 14:26:05  
ถูกแก้ไข
2016-05-16 14:26:05  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู