ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
10  
ชื่อ
ยื่นใบลาอุปสมบท ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวัน อุปสมบท ไม  
ชื่อพนักงาน
กวีวรรณ ทิมดี  
เริ่มจากวันที่
2015-06-18  
ถึงวันที่
2015-06-26  
จำนวนวัน
4 ชั่วโมง  
เวลา
AM  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-06-11 11:11:54  
ถูกแก้ไข
2015-06-11 11:11:54  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู