รวมแบบฟอร์มใบลาทุกประเภท

เหตุผล ชื่อพนักงาน ประเภท เริ่มต้น จนถึง จำนวนวัน สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู
ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-03  0000-00-00  3 ชั่วโมง 30 นาที   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-24 15:15:58  ดูรายละเอียด
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ   พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-02  0000-00-00  4 ชั่วโมง 30 นาที   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-24 15:12:17  ดูรายละเอียด
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-11-29  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  วีระ เนตรเกิด 2016-08-23 22:42:48  ดูรายละเอียด
การลาป่วยระหว่างการสอบ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-09-01  2016-09-01  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:43:49  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-08-31  2016-08-31  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:36:35  ดูรายละเอียด
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-08-16  2016-08-17  2 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:32:59  ดูรายละเอียด
ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมมรรถภาพ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2016-01-01  2016-01-07  5 วัน   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2015-12-30 09:17:53  ดูรายละเอียด
ลาหยุดราชการเพื่อติดตามคู่สมรสโดยชอบด้วย กฎหมายที่เป็นข้าราชการ  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2015-12-09  2015-12-09  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2015-12-02 20:50:54  ดูรายละเอียด