รวมแบบฟอร์มใบลาทุกประเภท

เหตุผล ชื่อพนักงาน ประเภท เริ่มต้น จนถึง จำนวนวัน สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู
ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-03  0000-00-00  3 ชั่วโมง 30 นาที   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-24 15:15:58  ดูรายละเอียด
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ   พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-02  0000-00-00  4 ชั่วโมง 30 นาที   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-24 15:12:17  ดูรายละเอียด
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-11-29  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  วีระ เนตรเกิด 2016-08-23 22:42:48  ดูรายละเอียด
การลาป่วยระหว่างการสอบ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-09-01  2016-09-01  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:43:49  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-08-31  2016-08-31  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:36:35  ดูรายละเอียด
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-08-16  2016-08-17  2 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:32:59  ดูรายละเอียด
ลากิจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม  2016-08-22  2016-08-22  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-11 17:32:53  ดูรายละเอียด
ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัทย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาพักร้อน  2016-08-15  2016-08-19  5 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-11 17:23:23  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงา  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-07-04  2016-07-05  2 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:43:00  ดูรายละเอียด
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะขอเอกสารแนบเพิ่มเติมหรือไม่  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-07-01  2016-07-01  1 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:41:52  ดูรายละเอียด
ลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทำการ  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ขาดงาน  2016-07-18  2016-07-18  1 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:38:35  ดูรายละเอียด
หากขาดงานเกินกี่วัน มาสายเกินกี่ครั้ง จะไม่ขึ้นเงินเดือนและตัดโบนัส  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-07-19  2016-07-20  2 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:35:16  ดูรายละเอียด
ใช้สิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ขาดงาน  2016-07-28  2016-07-29  2 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:32:13  ดูรายละเอียด
พนักงานใช้สิทธิ์ลาป่วยครบ 30 วันแล้ว ให้แจ้งพนักงานว่า หากลาป่วยครั้งต่อไป จะพิจารณาให้  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-07-27  2016-07-27  1 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:31:51  ดูรายละเอียด
ลาป่วยเพียง 1 – 2 วัน โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ (ซึ่งบางคนก็อาจป่วยจริง)  ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-07-19  2016-07-19  1 วัน   ธนัญชกร พุทธิวุฒิกูล  2016-07-30 14:25:26  ดูรายละเอียด
ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมมรรถภาพ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2016-01-01  2016-01-07  5 วัน   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2015-12-30 09:17:53  ดูรายละเอียด
ลาหยุดราชการเพื่อติดตามคู่สมรสโดยชอบด้วย กฎหมายที่เป็นข้าราชการ  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2015-12-09  2015-12-09  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2015-12-02 20:50:54  ดูรายละเอียด