รวมแบบฟอร์มใบลาทุกประเภท

เหตุผล ชื่อพนักงาน ประเภท เริ่มต้น จนถึง จำนวนวัน สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู