รวมแบบฟอร์มใบลาทุกประเภท

เหตุผล ชื่อพนักงาน ประเภท เริ่มต้น จนถึง จำนวนวัน สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู
โทรศัพท์แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันที แล้วยื่นใบลา ในภายหลัง    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-17 05:38:17  ดูรายละเอียด
ยื่นใบลากิจซึ่งระบุเหตุผลในการลากิจต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกที่กลับมาทำงานโดยทันที    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-15 07:21:10  ดูรายละเอียด
paid sick leave การลาป่วยแบบมีการจ่ายค่าแรง     0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-14 21:40:34  ดูรายละเอียด
ลาป่วยเกินจำนวนวันที่กำหนด วันที่เกินก็จะตัดไปเป็น unpaid sick leave    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-11 22:46:15  ดูรายละเอียด
แจ้ง หัวหน้าล่วงหน้า ซึ่งจะต้องแจ้งก่อน 15 วัน    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-11 22:46:05  ดูรายละเอียด