รวมแบบฟอร์มใบลาทุกประเภท

เหตุผล ชื่อพนักงาน ประเภท เริ่มต้น จนถึง จำนวนวัน สถานะ ผู้อนุมัติ ผู้บริหาร ถูกสร้าง เมนู
โทรศัพท์แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันที แล้วยื่นใบลา ในภายหลัง    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-17 05:38:17  ดูรายละเอียด
ยื่นใบลากิจซึ่งระบุเหตุผลในการลากิจต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกที่กลับมาทำงานโดยทันที    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-15 07:21:10  ดูรายละเอียด
paid sick leave การลาป่วยแบบมีการจ่ายค่าแรง     0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-14 21:40:34  ดูรายละเอียด
ลาป่วยเกินจำนวนวันที่กำหนด วันที่เกินก็จะตัดไปเป็น unpaid sick leave    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-11 22:46:15  ดูรายละเอียด
แจ้ง หัวหน้าล่วงหน้า ซึ่งจะต้องแจ้งก่อน 15 วัน    0000-00-00  0000-00-00  -   อนุมัติ   2016-09-11 22:46:05  ดูรายละเอียด
มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น  ภารนี สุขใสเย็น ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-09-20  0000-00-00  3 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-09-05 11:04:38  ดูรายละเอียด
มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแนบเอกสารเหตุผลประกอบเหตุผลการลา  จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ ขาดงาน  2016-09-05  2016-09-06  2 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-09-05 10:54:33  ดูรายละเอียด
ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามตารางเรียนในบางวิชาของโครงการฯ โดยนักศึกษาต้องแจ้งก่อนมีการเรียน  บัญชี นาดี ขาดงาน  2016-09-05  0000-00-00  -   ยังไม่อนุมัติ สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  วีระ เนตรเกิด 2016-09-05 10:51:55  ดูรายละเอียด
การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  เนตรชนก ภูลายยาว ขาดงาน  2016-09-06  0000-00-00  -   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-09-05 09:39:20  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  บัญชี นาดี ลาพักร้อน  2016-09-01  2016-09-01  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  วีระ เนตรเกิด 2016-09-04 21:34:25  ดูรายละเอียด
ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-03  0000-00-00  3 ชั่วโมง 30 นาที   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-24 15:15:58  ดูรายละเอียด
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ   พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-02  0000-00-00  4 ชั่วโมง 30 นาที   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ เย็นสุข 2016-08-24 15:12:17  ดูรายละเอียด
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จำนวนครั้งที่กำหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  กรฉัตร จำรูญ ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-03  0000-00-00  5 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-08-24 13:50:40  ดูรายละเอียด
ลาหยุดของข้าราชการผู้ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ ลาพักร้อน  2016-08-02  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-08-23 22:54:15  ดูรายละเอียด
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-11-29  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  วีระ เนตรเกิด 2016-08-23 22:42:48  ดูรายละเอียด
ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธัฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2016-08-22  2016-08-22  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  วีระ เนตรเกิด 2016-08-22 23:28:06  ดูรายละเอียด
การลาป่วยระหว่างการสอบ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาล  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-09-01  2016-09-01  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:43:49  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-08-31  2016-08-31  1 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:36:35  ดูรายละเอียด
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-08-16  2016-08-17  2 วัน   อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2016-08-13 18:32:59  ดูรายละเอียด
มาทำงานสายเนื่องๆ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  บัญชี นาดี ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-08-05  2016-08-06  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  2016-08-05 14:30:52  ดูรายละเอียด
ป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็ได้  กรฉัตร จำรูญ ขาดงาน  2016-08-05  2016-08-09  3 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-08-04 14:02:17  ดูรายละเอียด
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-07-04  2016-07-04  1 วัน     2016-07-21 23:31:37  ดูรายละเอียด
รายงานการลาแล้วให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือรับการเตรียมพลตามวัน เวลา ใน หมายเรียกนั้น  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-07-03  2016-07-03  1 วัน     2016-07-21 23:31:29  ดูรายละเอียด
ขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตให้  ภารนี สุขใสเย็น ลาพักร้อน  2016-06-01  2016-06-01  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-06-19 21:08:28  ดูรายละเอียด
ตัวอย่างการยื่นขออนุมัติใบลาผ่านระบบ Leave Online โดยระบุเหตุผลมาดังกล่าว  วีระ เนตรเกิด testt  2016-05-30  2016-05-31  2 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-05-30 21:24:36  ดูรายละเอียด
มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน  วีระ เนตรเกิด ขาดงาน  2016-05-30  2016-05-30  1 วัน   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-05-19 21:55:25  ดูรายละเอียด
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  วีระ เนตรเกิด ขาดงาน  2016-06-01  2016-06-01  1 วัน   วีระ เนตรเกิด  2016-05-19 17:04:25  ดูรายละเอียด
รับหมายเรียกให้ ไปเข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล  วีระ เนตรเกิด ขาดงาน  2016-05-27  2016-05-27  1 วัน   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-05-19 15:11:02  ดูรายละเอียด
ลาป่วยวันจันทร์ หรือวันสุดท้ายของวันทำงานในสัปดาห์  วีระ เนตรเกิด ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-02-01  2016-02-01  1 วัน   อนุมัติ   2016-05-19 13:57:13  ดูรายละเอียด
ทดสอบใบลาแต่ละประเภท ในระบบ Leave Online  วีระ เนตรเกิด testt  2016-06-24  2016-06-27  4 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-05-18 23:09:29  ดูรายละเอียด
ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับ การตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ณัฐนีย์ แซ่โซว ลาพักร้อน  2016-05-18  2016-05-18  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-05-18 20:41:09  ดูรายละเอียด
ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์  พัสดุ เย็นสุข ลาพักร้อน  2016-05-19  2016-05-20  2 วัน   อนุมัติ บัญชี นาดี  2016-05-18 08:54:01  ดูรายละเอียด
ลาในช่วงต่อเนื่องกับวันหยุดประจำปีเป็นประจำ  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-05-13  2016-05-13  1 วัน   อนุมัติ สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  2016-05-16 16:23:45  ดูรายละเอียด
ขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอำนาจตามข้อ ๒๙ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธัฮัจย์  พัสดุ เย็นสุข ขาดงาน  2016-05-09  2016-05-10  2 วัน   อนุมัติ สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  2016-05-16 14:27:13  ดูรายละเอียด
เป็นการใช้สิทธิการลาตามที่ได้รับสิทธิจากองค์กร ตามโควตาที่ได้รับตามจำนวนอายุงาน  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-05-04  2016-05-04  1 วัน   อนุมัติ   2016-05-16 14:26:05  ดูรายละเอียด
ลาที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เช่น ลาป่วย ซึ่งการลาประเภทนี้ จะส่งผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-05-03  2016-05-03  1 วัน   อนุมัติ   2016-05-16 14:26:03  ดูรายละเอียด
ผู้บังคับบัญชาต้องหาคนมาทำงานแทนคนที่ลาพักร้อน หรือ ลากิจ ได้ทันท่วงที ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียกับองค์กร  พัสดุ เย็นสุข ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2016-05-02  2016-05-02  1 วัน   อนุมัติ   2016-05-16 14:26:01  ดูรายละเอียด
ทดสอบตัวอย่างการดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบลาแต่ละประเภท  วีระ เนตรเกิด testt  2016-03-30  2016-03-31  2 วัน   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2016-03-30 08:16:03  ดูรายละเอียด
ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมมรรถภาพ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2016-01-01  2016-01-07  5 วัน   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2015-12-30 09:17:53  ดูรายละเอียด
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑  ภารนี สุขใสเย็น ลาพักร้อน  2015-12-25  0000-00-00  1 ชั่วโมง 30 นาที   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-29 21:43:30  ดูรายละเอียด
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่  ภารนี สุขใสเย็น ลาพักร้อน  2015-12-25  0000-00-00  2 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-29 21:43:07  ดูรายละเอียด
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่จนทำให้ตก เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  ภารนี สุขใสเย็น ลาพักร้อน  2015-12-24  2015-12-24  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-29 21:42:20  ดูรายละเอียด
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  ภารนี สุขใสเย็น ลาพักร้อน  2015-12-23  2015-12-23  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-29 21:38:05  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ภารนี สุขใสเย็น ลาพักร้อน  2015-12-17  2015-12-18  2 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-10 21:43:17  ดูรายละเอียด
ไปปฏิบัติงานใน ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันหรือไม่ก็ตาม) ไม่เกิน ๒ ปี  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-12-16  2015-12-29  10 วัน   ยังไม่อนุมัติ   2015-12-02 21:12:29  ดูรายละเอียด
คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-12-08  2015-12-08  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-02 21:09:52  ดูรายละเอียด
ต้องยื่นใบลาต่อหัวหน้าส่วนทะเบียนและประเมินผล ก่อนวันลา พร้อมด้วยเหตุผล และคำรับรองของผู้ปกครอง ผ่าน  กรฉัตร จำรูญ ค่าตอบแทน  2015-12-15  2015-12-15  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-12-02 21:07:37  ดูรายละเอียด
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-12-01  2015-12-01  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ   2015-12-02 21:01:30  ดูรายละเอียด
ลาหยุดราชการเพื่อติดตามคู่สมรสโดยชอบด้วย กฎหมายที่เป็นข้าราชการ  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2015-12-09  2015-12-09  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ พัสดุ เย็นสุข  2015-12-02 20:50:54  ดูรายละเอียด
เหตุผลที่ไม่สามารถยื่นใบลากิจส่วนตัวล่วงหน้าได้ เพราะว่าขณะนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่ภูมิลำเนาที่สามจังหวัด  ภารนี สุขใสเย็น ลาโดยไม่รับเงินเดือน  2015-10-01  2015-10-01  1 วัน   อนุมัติ   2015-10-29 16:23:45  ดูรายละเอียด
ขาดงาน เนื่องจากญาติผู้ใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพ จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน  จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ ลาโดยไม่รับเงินเดือน  0000-00-00  0000-00-00  1 วัน   ยกเลิก   2015-10-03 13:26:49  ดูรายละเอียด
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-09-05  2015-09-05  -   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-08-29 16:40:20  ดูรายละเอียด
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-08-15  2015-08-16  -   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-08-15 17:09:11  ดูรายละเอียด
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าส่วน  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-27  2015-07-27  1 วัน   ยกเลิก วีระ เนตรเกิด  2015-07-25 12:02:43  ดูรายละเอียด
ลาเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงานทั้งในและต่างประเทศ  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-20  2015-07-20  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-20 21:35:07  ดูรายละเอียด
สิทธิลาคลอดบุตร ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-18  0000-00-00  5 ชั่วโมง   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 16:38:10  ดูรายละเอียด
รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-18  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 16:37:07  ดูรายละเอียด
รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-18  0000-00-00  4 ชั่วโมง   REJECTED วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 16:36:41  ดูรายละเอียด
ลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้น  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-19  2015-07-20  1 วัน   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 16:34:40  ดูรายละเอียด
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-18  0000-00-00  5 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 16:30:57  ดูรายละเอียด
สิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-18  2015-07-20  2 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 16:29:22  ดูรายละเอียด
ยื่นขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-20  0000-00-00  4 ชั่วโมง   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-18 13:37:17  ดูรายละเอียด
ลากิจส่วนตัว ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-12  2015-07-12  4 ชั่วโมง   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-11 15:20:14  ดูรายละเอียด
ประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-07-11  2015-07-13  2 วัน   อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-07-11 15:10:45  ดูรายละเอียด
ขอลาพักผ่อนมีสิทธิลาในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทำการ  วีระ เนตรเกิด ลาพักร้อน  2015-06-20  2015-06-21  1 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-19 21:20:32  ดูรายละเอียด
สิทธิลากิจลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทำการ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-06-15  2015-06-16  2 วัน   ยังไม่อนุมัติ   2015-06-13 14:30:22  ดูรายละเอียด
สิทธิลาพักผ่อนประจ าปี ได้ ๑๐ วันท าการ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-06-18  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-11 11:15:12  ดูรายละเอียด
สะสมวันที่ไม่ได้ลา ในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป ได้ไม่เกิน ๒๐ วันท าการ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-06-17  0000-00-00  7 ชั่วโมง 30 นาที   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-11 11:14:39  ดูรายละเอียด
ยื่นใบลาอุปสมบท ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวัน อุปสมบท ไม  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-06-18  2015-06-26  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-11 11:11:54  ดูรายละเอียด
ลากิจส่วนตัว รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่ องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไ  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-06-11  2015-06-19  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-11 11:07:36  ดูรายละเอียด
สิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน ครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2015-06-02  0000-00-00  4 ชั่วโมง   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-09 17:15:17  ดูรายละเอียด
อาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  กวีวรรณ ทิมดี ลาพักร้อน  2015-06-01  2015-06-09  7 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-09 15:33:52  ดูรายละเอียด
คู่สมรสได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน ประจำในประเทศไทย  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2015-06-01  2015-06-26  20 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-09 15:27:19  ดูรายละเอียด
อาจารย์ที่ปรึกษา มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาลาได้  ปีเตอร์ แจ๊คสัน ลาพักร้อน  2015-06-17  2015-06-26  8 วัน   ยังไม่อนุมัติ วีระ เนตรเกิด  2015-06-09 15:21:39  ดูรายละเอียด