ชื่อพนักงาน

พิมพ์รายงาน ดูแบบปฏิทิน  แก้ไข

รหัส
7332452345  
ชื่อ
กรฉัตร จำรูญ  
ชื่อภาษาอังกฤษ
Kornchat Joomroon  
ชื่อเล่น
แจ๊ค  
เพศ
M  
วันเกิด
1985-10-06  
สัญชาติ
TH  
วันที่เริ่มทำงาน
2016-08-01  
วันสิ้นสุดการทำงาน
0000-00-00  
ครบกำหนดสัญญาจ้าง
2016-08-31  
ประเภท
Probation  
รหัสสแกนลายนิ้วมือ
856  
ที่อยู่
18-5 Sathupradith Yannawa Bankok  
สถานะ
Yes  
อีเมล์
billybeaw@gmail.com  
อีเมล์สำหรับสลิปเงินเดือน
billybeaw@gmail.com  
เบอร์โทรศัพท์
 
ชื่อผู้ใช้งาน
 
ผู้บังคับบัญชา
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาขั้นสูง
วีระ เนตรเกิด  
เพิ่มเติม
 
อัพโหลดภาพ
Upload  
ธนาคาร
 
สาขา
 
เลขที่บัญชีธนาคาร
 
ประเภทบัญชี
 
รหัสธนาคาร
 
รหัสสาขาธนาคาร
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 
อัตราภาษี
15  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
SINSA_FI  
เงินหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสบทบจากบริษัท
 

สถานะประกันสังคม
Yes  
เลขที่ประกันสังคม
 
วันที่เข้าร่วมประกันสังคม
0000-00-00  
วันที่ออกจากประกันสังคม
0000-00-00  
เลขที่ต่างด้าว
 
เลขที่พาสปอร์ต
 

ข้อมูลที่ทำงานก่อนหน้า
SCG  
ปีภาษี
2014  
เงินได้
323823.00  
ภาษี
2323.00  
ประกันสังคม
45000.00  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
89383.00  

ประวัติการศึกษา Add
สถาบัน วุฒิการศึกษา เริ่มต้นจากวันที่ ถึงวันที่ เมนู
ประสบการณ์การทำงาน Add
องค์กร ตำแหน่ง เริ่มต้นจากวันที่ ถึงวันที่ เมนู
ประวัติการฝึกอบรม Add
ลำดับ หลักสูตร สถาบัน เริ่มต้นจากวันที่ ถึงวันที่ ถูกสร้าง เมนู
ลำดับ ชื่อ เริ่มต้นจากวันที่ ถึงวันที่ ประเภทการลา สถานะ ถูกสร้าง เมนู
ต้องยื่นใบลาต่อหัวหน้าส่วนทะเบียนและประเมินผล ก่อนวันลา พร้อมด้วยเหตุผล และคำรับรองของผู้ปกครอง ผ่าน  2015-12-15  2015-12-15  COMPENSATION  OPEN  2015-12-02 21:07:37  ดูรายละเอียด
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จำนวนครั้งที่กำหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  2016-08-03  0000-00-00  LEAVEWOPAY  OPEN  2016-08-24 13:50:40  ดูรายละเอียด
ป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็ได้  2016-08-05  2016-08-09  ABSENT  OPEN  2016-08-04 14:02:17  ดูรายละเอียด

เอกสารแนบ

 Add
ลำดับ ชื่อ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ประเภท ถูกสร้าง เมนู
 Add
ลำดับ ข้อมูลฝ่ายบุคคล วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ประเภท ถูกสร้าง เมนู
Home: หน้าหลักประวัติของพนักงาน Payroll: รายระเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินได้ SSF Info: รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคม Previous Company: รายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้และภาษีของบริษัทก่อนหน้า Education & Work History: ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน Training: ประวัติการฝึกอบรม Leave Records: ประวัติการลา Attachments: การแนบเอกสาร Benefits: รายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน - ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าจอให้บันทึกประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน หน้าจอการบันทึกประวัติการศึกษา Institute: สถานบันการศึกษา Degree: ระดับการศึกษา Fromdate: วันที่เริ่ม Todate: วันที่สิ้นสุด Comment: รายละเอียดอื่น Contact Person: บุคคลอ้างอิง หน้าจอการบันทึกประวัติการทำงาน Organization: ชื่อสถานที่ทำงาน Position: ตำแหน่ง Fromdate: วันที่เริ่ม Todate: วันที่สิ้นสุด Comment: รายละเอียดอื่น Contact Person: บุคคลอ้างอิง - ประวัติการฝึกอบรม เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าจอให้บันทึกประวัติการฝึกอบรม Institute: สถานบันการศึกษา Curriculum: หลักสูตรฝึกอบรม Fromdate: วันที่เริ่ม Todate: วันที่สิ้นสุด Comment: รายละเอียดอื่น Contact Person: บุคคลอ้างอิง - ประวัติการลา เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าจอประวัติการลา No: ลำดับที่เอกสาร name: รายละเอียดการลา fromdate: วันที่เริ่ม todate: วันที่สิ้นสุด leave_type: ประเภทการลา status: สถานะใบลา created: วันที่สร้างใบลา Actions: รายละเอียดใบลา - การแนบเอกสาร เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าจอให้กด Attach Document เพื่อแนบเอกสาร กดเลือกไฟล์เพื่อ browse ไฟล์ เมื่อเลือกได้แล้วให้ตั้งชื่อเอกสารใน Name จากนั้นกด submit เอกสารจะถูก upload เข้าระบบ - รายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าจอให้บันทึกสวัสดิการพนักงาน บันทึกรายละเอียดเกี่ยวสวัสดิการจากนั้นกด Save Name: ชื่อสวัสดิการ Detail: รายละเอียดสวัสดิการ Start: วันที่เริ่ม End: วันที่สิ้นสุด Type: ประเภทของสวัสดิการ การบันทึกเงินเดือนพนักงานเข้าใหม่ - พนักงานรายวัน การใส่เงินเดือนให้กับพนักงาน ไปที่ Payroll > Daily Wage Conditions กด New Wage Condition เพื่อบันทึกเงินค่าจ้างรายวันหรือรายชั่วโมง Department: เลือกแผนกพนักงาน Fullstaff: เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ Rate: จำนวนเงินที่จ่าย Type: ลักษณะการจ่าย เป็นวันหรือเป็นชั่วโมง - พนักงานเงินเดือน Payroll > Pay Controls บันทึกเงินเดือนของพนักงาน Detail: ใส่รายละเอียด Payment Type: ชนิดของการจ่าย Full Staff: ชื่อพนักงาน Amount: จำนวนเงิน Start: งวดการจ่ายแรก End: งวดการจ่ายสุดท้าย Non Tax: เลือกเพื่อระบุว่า รายการจ่ายนี้ไม่นำไปคิดภาษี หมายเหตุ: งวดการจ่ายสุดท้าย หากเป็นเงินที่ได้รับเป็นประจำทุกๆ เดือน จำนวนเท่าๆ กัน เช่น เงินเดือน ค่าตำแหน่ง ให้บันทึกเป็นงวดสิ้นปีเสมอ การบันทึกค่าลดหย่อน Payroll > All Staffs หลังจากนั้นให้เลือกพนักงาน และเลือกปีที่ต้องการบันทึกค่าลดหย่อน กด Tax Deductables เพื่อเลือกการบันทึกค่าลดหย่อน หลังจากนั้นกด Add เพื่อเริ่มการบันทึก ที่ เมนู ความหมาย หมายเหตุ 1 Fullstaff รหัสพนักงาน Default 2 Payyear ปีภาษี Default 3 Married Status สถานภาพสมรส เลือกสถานภาพสมรส 4 Spouse with no Income คู่สมรสไม่มีเงินได้ กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ 5 # Child in school ค่าลดหย่อนบุตรไม่ได้ศึกษา ระบุจำนวนบุตรที่ลดหย่อนได้จะต้องไม่เกิน 3 คน 6 Child in school จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้ 7 # Child not in school ค่าลดหย่อนบุตรกำลังศึกษา 8 Child not in school จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้ 9 # of Parental Care ค่าลดหย่อนบิดามารดา ระบุจำนวนคน 10 Health Insurance for Parent ประกันสุขภาพบิดามารดา ระบุจำนวนเงิน 11 # of Parental Care (Spouse) ค่าลดหย่อนบิดามารดา (คู่สมรส) ระบุจำนวนคน 12 Health Insurance for Parent (Spouse) ประกันสุขภาพบิดามารดา (คู่สมรส) ระบุจำนวนเงิน 13 Disable/Incompetent Person Support ค่าลดหย่อนอุปการะผู้พิการ ระบุจำนวนคน 14 Life Insurance Premium ประกันชีวิต ระบุจำนวนเงิน 15 Provident Fund Contribution กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระบุจำนวนเงิน 16 RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ระบุจำนวนเงิน 17 LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระบุจำนวนเงิน 18 Interest paid for residence ดอกเบี้ยบ้าน ระบุจำนวนเงิน 19 SSF Contribution กองทุนประกันสังคม ระบุจำนวนเงิน 20 Donation supporting ค่าบริจาคเพื่อการศึกษา ระบุจำนวนเงิน 21 Other Donation ค่าบริจาคอื่นๆ ระบุจำนวนเงิน 22 Pension Life Insurance ประกันชีวิตแบบบำนาญ ระบุจำนวนเงิน ที่ เมนู ความหมาย หมายเหตุ 23 Private Teacher Fund กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ระบุจำนวนเงิน 24 Public Sector Pension กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ระบุจำนวนเงิน ค่าลดหย่อนอื่นตามประกาศคณะรัฐมนตรีที่ประกาศใช้เป็นคราวๆ ไป ที่ เมนู ความหมาย หมายเหตุ 25 Travel ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ระบุจำนวนเงิน 26 Songkarn ค่าใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ ระบุจำนวนเงิน 27 Buying House ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ใช้ลดหย่อนได้ 5 ปี ระบุจำนวนเงิน หลังจาก Save แล้วระบบจะสรุปยอดเงินค่าลดหย่อนให้ว่าสามารถลดหย่อนได้จำนวนเท่าใด ถ้า user ใส่จำนวนตัวเลขค่าลดหย่อนเกินจำนวนกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ระบุจำนวนบุตรมากกว่า 3 คน ระบบจะฟ้องว่าไม่สามารถใส่ได้ หรือ ใส่จำนวนดอกเบี้ยบ้านมากกว่า 100,000 บาท ระบบจะตัดเหลือ 100,000 บาทให้อัตโนมัติ