สรุปการลาของพนักงาน 2017

รหัส ชื่อ เริ่มต้นปีทำงาน สิ้นสุดปีทำงาน เมนู
2015-05-01 สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-01-01 ณัฐนีย์ แซ่โซว 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2014-04-10 จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2000-03-29 สินสมุทร จิตอาสา 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1995-12-14 สุกัญญา แซ่เบ๊ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1997-04-24 บุปผา อารากร 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2003-11-08 นิรันดร์ จีนฉายจรัส 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2004-12-20 ทัศนียา เกิดศิริ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2006-01-03 เจนจิชุรา ทองมา 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-01-01 วีระ เนตรเกิด 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2008-01-03 ภัสธกรณ์ เจริญพร 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2008-12-05 ทัศนีย์ เย็นจิต 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2010-11-22 มุกดา สนิทสร 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2011-12-01 สวาตี ปาแระ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2011-12-09 อาทิตย์ บิตุพร 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2011-01-12 ทัศนีย์ เย็นใจ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-08-01 สนงใหญ่ แซ่อึ้ง 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2012-01-15 ปัทมา สิงห์งาม 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2012-10-19 สิโนไท แก้วจำนงค์ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2013-02-13 ชัชวาล แซ่ตัน 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2013-03-21 ภูสิทธิ์ ปานชื่น 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1988-09-28 ประเวศน์ เรืองสุวรรณ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1992-11-02 ผดุงศิลป์ ชุมทอก 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1992-08-14 ดำรงค์ โพธิ์เพชร์ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1993-01-02 อดุลย์  สุขนันท์ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1997-05-03 ดนัย สอนแจ่ม 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2006-04-19 เนตรชนก ภูลายยาว 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2011-03-05 ปัทมา สิงห์ดี 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2000-07-26 สุภาภรณ์ เกร๋จิตร 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2006-04-04 กุลธิดา สินธุรา 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-01-01 กวีวรรณ ทิมดี 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-01-01 ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-08-01 บัญชี นาดี 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2012-07-08 วีรพันธ์ แซ่เซี้ยะ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2012-07-08 ธีรายุ ชัชกุล 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2012-09-24 สุธาวรรณ ปัญญาอรรถ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1997-05-03 ภารนี สุขใสเย็น 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
0000-00-00 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-01-01 ปีเตอร์ แจ๊คสัน 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
1995-06-10 สิทธิศักดิ์ พิมพาทอง 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-08-01 กรฉัตร จำรูญ 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2016-08-01 พัสดุ เย็นสุข 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด
2005-01-17 พัสดุ คนที่สอง 2017-04-01 2018-03-31 ดูรายละเอียด