ข้อมูลพนักงานรหัส ชื่อ แผนก เพศ สัญชาติ ประเภท รหัสสแกนลายนิ้วมือ สถานะ เมนู
321343214              Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
p01  พัสดุ เย็นสุข  พัสดุ    Temporary  19  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
p02  พัสดุ คนที่สอง  พัสดุ    Normal  21  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
20011  ภารนี สุขใสเย็น      DailyWage  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
010101  สมรักชาติ กิตติทรัพย์เสนีย์  พัสดุ    DailyWage  0101  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0221SAD  ณัฐนีย์ แซ่โซว  ฝ่ายขายโครงการ    Probation  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0403DWH  แจ่มจันทร์ สุภาวิน      Probation  No  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0519IWH  สุกัญญา แซ่เบ๊      DailyWage  16  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0526AAC  บุปผา อารากร      Normal  17  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0662SAD  ทัศนียา เกิดศิริ  การเงิน    Normal  20  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0673AAD  เจนจิชุรา ทองมา  คลังสินค้า    Supervisor  22  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0834AAC  สุภาภรณ์ เกร๋จิตร  ฝ่ายอาคารและสถานที่    Normal  117  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0886AAC  กวีวรรณ ทิมดี  ฝ่ายอาคารและสถานที่    Temporary  14  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0994AFN  บัญชี นาดี  บัญชี    Probation  88  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A101AAC  ภัสธกรณ์ เจริญพร      Normal  25  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A103DWH  ทัศนีย์ เย็นจิต      Normal  26  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A125IWH  มุกดา สนิทสร      Normal  27  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A126AFN  สวาตี ปาแระ  ธุรการ    Normal  28  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A131SAD  ทัศนีย์ เย็นใจ      Normal  29  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A132SDR  สนงใหญ่ แซ่อึ้ง  สำนักงานใหญ่    Temporary  31  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A134AFN  ปัทมา สิงห์งาม  ฝ่ายขาย    Normal  34  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A138AAC  ชัชวาล แซ่ตัน      Normal  41  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
3323    ฝ่ายขาย      3323  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
59205  สิทธิศักดิ์ พิมพาทอง      Normal  15  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
38A398  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  ฝ่ายขาย    Temporary    Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0316SPR  จิระศักดิ์ โค้วสุรัตน์  ฝ่ายขาย    Normal  125  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0432ACO  สินสมุทร จิตอาสา      Normal  114  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0649SPR  นิรันดร์ จีนฉายจรัส      Normal  18  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0704DDR  ประเวศน์ เรืองสุวรรณ      Normal  45  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0710DDR  ผดุงศิลป์ ชุมทอก      Normal  46  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0711SDR  ดำรงค์ โพธิ์เพชร์      Normal  102002  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0712SDR  อดุลย์  สุขนันท์      Normal  47  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0724DBO  ดนัย สอนแจ่ม  ขนส่ง    Normal  48  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0787DDR  เนตรชนก ภูลายยาว  ขนส่ง    Normal  102015  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0790DDR  ปัทมา สิงห์ดี  ขนส่ง    Normal  102008  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0881DBO  กุลธิดา สินธุรา  ขนส่ง    Normal  116  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
12130DBO  วีรพันธ์ แซ่เซี้ยะ  คลังสินค้า    Normal  94  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
12131DBO  ธีรายุ ชัชกุล  ฝ่ายบุคคล    Normal  82  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
12132DDR  สุธาวรรณ ปัญญาอรรถ  การตลาด    Normal  58  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A100SDR  วีระ เนตรเกิด  ฝ่ายขายโครงการ    Temporary  23  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A130SPR  อาทิตย์ บิตุพร      Normal  101004  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A135SAD  สิโนไท แก้วจำนงค์      Normal  38  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A139SMK  ภูสิทธิ์ ปานชื่น      Normal  43  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
08A119DBO  ชัยวัฒน์ ฤกษ์บุญรอง  ขนส่ง    Probation  86  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
7332452345  กรฉัตร จำรูญ  ฝ่ายขาย    Probation  856  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ

Page 1 of 1, showing 45 records out of 45 total, starting on record 1, ending on 45

<< ก่อนหน้า ถัดไป >>
การบันทึก ข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ QuickAction>StaffDetailกดAddnewStaffเพื่อเริ่มต้นการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล ในหน้า Add Fullstaff ให้เรียบร้อย จากนั้น กด Submit Staffid: Name: EnglishName: Nickname: Initial Thai: Initial Eng: Gender: Birth Date: Nationality: Identification No: StartServiceDate: End Service Date: End Contract Date: Type: Title: Department: Scanid: Address: Status: Email Fac: Email Payslip: Telephone: FRO: Holiday: รหัสพนักงาน* (ห้ามใส่ตัวอักษรพิเศษ ภาษาไทย เครื่องหมายขีดกลาง [-] ) ชื่อ-สกุล ภาษาไทย*(จําเป็นต้องใส่) ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ*(จําเป็นต้องใส่) ชื่อเล่น คํานําหน้าชื่อภาษาไทย คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษ เพศ วันเกิด สัญชาติ หมายเลขประจําตัวประชาชน* วันเริ่มงาน* วันสิ้นสุดการทํางาน (ไม่ต้องใส่) วันครบกําหนดสัญญาจ้าง, ทดลองงาน* ประเภทของพนักงาน* ตําแหน่ง* แผนก* หมายเลข ID ของ Finger Scan* ที่อยู่ปัจจุบัน สถานะ(เลือกYesเพื่อระบุว่าเป็นพนักงาน)* email ส่งใบลาและ Overtime email ส่งPayslip ของพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ผู้มีอํานาจอนุมัติใบลาและใบขอทํางานล่วงเวลา การเลือกใช้ตารางวันหยุด (แสดงตัวเลือกเมื่อเปิดใช้งานholiday_seriesใน configurations) หมายเหตุ: รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ( * ) หมายถึงรายการที่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลทันที การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมพนักงานเข้าใหม่หรือแก้ไขรายละเอียดพนักงาน เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือกป่มุ Editเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของพนักงาน