ข้อมูลพนักงานรหัส ชื่อ แผนก เพศ สัญชาติ ประเภท รหัสสแกนลายนิ้วมือ สถานะ เมนู
0649SPR  นิรันดร์ จีนฉายจรัส      Normal  18  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
06A135SAD  สิโนไท แก้วจำนงค์      Normal  38  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0724DBO  ดนัย สอนแจ่ม  ขนส่ง    Normal  48  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0787DDR  เนตรชนก ภูลายยาว  ขนส่ง    Normal  102015  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
0881DBO  กุลธิดา สินธุรา  ขนส่ง    Normal  116  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
12131DBO  ธีรายุ ชัชกุล  ฝ่ายบุคคล    Normal  82  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
321343214              Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
3323    ฝ่ายขาย      3323  Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
38A398  ปีเตอร์ แจ๊คสัน  ฝ่ายขาย    Temporary    Yes  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ

Page 1 of 1, showing 9 records out of 9 total, starting on record 1, ending on 9

<< ก่อนหน้า ถัดไป >>
การบันทึก ข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ QuickAction>StaffDetailกดAddnewStaffเพื่อเริ่มต้นการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูล ในหน้า Add Fullstaff ให้เรียบร้อย จากนั้น กด Submit Staffid: Name: EnglishName: Nickname: Initial Thai: Initial Eng: Gender: Birth Date: Nationality: Identification No: StartServiceDate: End Service Date: End Contract Date: Type: Title: Department: Scanid: Address: Status: Email Fac: Email Payslip: Telephone: FRO: Holiday: รหัสพนักงาน* (ห้ามใส่ตัวอักษรพิเศษ ภาษาไทย เครื่องหมายขีดกลาง [-] ) ชื่อ-สกุล ภาษาไทย*(จําเป็นต้องใส่) ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ*(จําเป็นต้องใส่) ชื่อเล่น คํานําหน้าชื่อภาษาไทย คํานําหน้าชื่อภาษาอังกฤษ เพศ วันเกิด สัญชาติ หมายเลขประจําตัวประชาชน* วันเริ่มงาน* วันสิ้นสุดการทํางาน (ไม่ต้องใส่) วันครบกําหนดสัญญาจ้าง, ทดลองงาน* ประเภทของพนักงาน* ตําแหน่ง* แผนก* หมายเลข ID ของ Finger Scan* ที่อยู่ปัจจุบัน สถานะ(เลือกYesเพื่อระบุว่าเป็นพนักงาน)* email ส่งใบลาและ Overtime email ส่งPayslip ของพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ผู้มีอํานาจอนุมัติใบลาและใบขอทํางานล่วงเวลา การเลือกใช้ตารางวันหยุด (แสดงตัวเลือกเมื่อเปิดใช้งานholiday_seriesใน configurations) หมายเหตุ: รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ( * ) หมายถึงรายการที่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลทันที การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมพนักงานเข้าใหม่หรือแก้ไขรายละเอียดพนักงาน เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือกป่มุ Editเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของพนักงาน