แดชบอร์ด

44
พนักงานทั้งหมด
41
ใบลาทั้งหมด
10
โอทีทั้งหมด
จำนวนวันลาโดยสถานะ
จำนวนวันลาโดยประเภท